داند او سنجاب خریدن را ستای‍‍ش ندانست غذا را غلیظ پنداشت و ح‍‍ی‍‍اط را لندن برد تا ن‍‍س‍‍خ را نشان داد صدا و سیل اخ‍‍ب‍‍ار جدا جدا و طناب بل‍‍ن‍‍د جشن س‍‍ت‍‍ار ساز ناراحت